BIOGRAFIE VAN DE PROFEET MOHAMMED PDF

Na Christus , toen het Christendom nog niet volledig was ingevoerd in Europa. Zijn eerste jaren werden getekend door de dood van zijn ouders. Aangezien zijn vader voor zijn geboorte stierf, werd hij opgevoed door zijn oom, Aboe Talib, lid van de gerespecteerde Qoeraysh stam. Daardoor deden de mensen vaak een beroep op hem om te bemiddelen bij twisten. Zijn reputatie en persoonlijke karaktertrekken leidden tot zijn huwelijk, toen hij vijfentwintig was, met Khadiedjah, een weduwe voor wie hij handel dreef.

Author:Migor Tygolmaran
Country:Latvia
Language:English (Spanish)
Genre:Medical
Published (Last):7 August 2017
Pages:98
PDF File Size:7.24 Mb
ePub File Size:15.58 Mb
ISBN:495-6-78151-129-1
Downloads:44764
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TaullInleiding In de naam van Allah, de Erbarmer, de Barmhartige. Lof aan Allah, de Heer van de bewoners van de wereld. Hij is gezonden naar alle mensen; ook naar de zwarten en de roden onder hen. Het is een verheven leer die men kan gaan begeren, omdat een moslim hierdoor meer komt te weten over zijn religie en de Profeet. Daarnaast heeft Hij, de Verhevene, hem gekozen voor Zijn openbaringen en Zijn zending.

Het is een zware verantwoordelijkheid om de mensen tot Allah te roepen en Zijn religie uit te leggen. Tegelijkertijd werd hij echter door Allah, de Verhevene, in zijn opdracht gesteund door middel van Zijn onwaarneembare legers en Zijn gehoorzame en eerbiedige engelen. Hij, de Verhevene, stuurde ook bepaalde omstandigheden en oorzaken.

Met andere woorden: zijn vader en zijn moeder hebben dezelfde afstamming, deze komt bij Kilaab uit. Volgens sommigen was de naam van Kilaab, dat letterlijk honden betekent, Hakiem. Hij stond bekend om het gebruiken van honden bij de jacht en werd daarom Kilaab genoemd. Deze stond bekend als een eervolle stam.

De stam had een verheven positie en een roemrijke oorsprong. Tussen de overige Arabische stammen was het een hoogwaardige stam. Quraish is een bijnaam van Fihr, de zoon van Maalik of An-nadhr, de zoon van Kinaanah. De mannen die tot deze stam behoorden waren in hun tijd de heren en de nobelen van alle andere mannen. Bijzonder onder hen was Qusay, zijn echte naam was Zaid. Hij is ook degene die Quraish naar het binnenste van Mekka bracht, waarna zij zich ook daar hebben gevestigd.

Daarvoor hadden zij alleen aan de rand van Mekka gewoond en leefden verspreid over andere stammen. Qusay is ook de oprichter van de "as-siqaayah", d. Hij bereidde het voor de bedevaartgangers zodat deze ervan konden drinken".

Ook is hij de initiatiefnemer van de "ar-rifaadah", d. Zo werd bijvoorbeeld elk huwelijk en elk besluit in dit huis genomen. Hij had de banier en de leiding. Er werd geen oorlog gevoerd zonder zijn toesteming.

Hij was gastvrij, wijs en had onder zijn mensen een grote invloed. De eerste datum is de meest betrouwbare maar de tweede datum is meer bekend. Deze datum komt overeen met 22 april na Christus. Bij de bevalling kwam vanuit zijn moeder een licht naar buiten dat zelfs de Shaam-paleizen bereikte. Zij bracht zijn opa Abdulmuttalib op de hoogte van de geboorte, waarna Abulmuttalib vrolijk en gelukkig naar haar toekwam.

Hij koos voor deze naam wat in het Arabisch wil zeggen "degene" waarover met lof wordt gesproken opdat de mensen met lof over hem zouden spreken. Hij slachtte een dier voor deze gelegenheid, besneed de baby op de zevende dag na zijn geboorte en gaf de mensen te eten, zoals dat toen gebruikelijk was onder Arabieren. Barakah Alhabashiah, Oum Ayman, was zijn oppas. Zij was de slavin van zijn vader Abdullah.

De kinderjaren van Mohammed Het was traditie bij de Arabieren om op het platteland op zoek te gaan, voor hun pas-geboren kinderen, naar vrouwen die borstvoeding willen geven met als bedoeling deze kinderen voor de stedelijke ziektes te beschermen. Zodoende zouden zij sterk opgroeien en de Arabische taal vanaf hun kinderjaren beheersen. Onder de vrouwen bevond zich ook Halima, de dochter van Abou Thouayb. In dit verband is overgeleverd dat toen Halima naar Mekka kwam, het een droogteperiode was.

De ezelin waarmee zij kwam, was het traagste dier van de karavaan doordat het zwak en mager was. Zij had ook een kameel die geen druppel melk voortbracht en zij had een kind dat gedurende de hele nacht van honger huilde, hij kon niet slapen en zijn ouders daardoor ook niet.

Hij dronk samen met haar eigen kindje totdat zij hun dorst haddden gelest en vielen daarna in slaap. De man van Halima ging naar de kameel en vond haar vol met melk.

Hij melkte haar zodat zij genoeg te drinken hadden en die nacht goed konden slapen. De ezelin ging zo snel dat deze de karavaan voorbij ging en geen van de dieren kon haar meer in kon halen. Zij melkten de dieren en dronken terwijl geen ander een druppel kon melken in dezelfde tijd. De zegeningen en voorspoed van Allah hielden twee jaar lang aan totdat de borstvoedingsperiode voorbij was.

Deze periode was bepalend voor zijn ontwikkeling. Na afloop van de borstvoedingsperiode en zijn ontwenning daarvan, bracht zij hem terug bij zijn moeder. Doordat zij alle zegeningen en voorspoed had gemerkt, wilde ze graag dat hij bij haar zou blijven.

Ze vroeg vervolgens aan zijn moeder of dat mogelijk was totdat hij groter zou worden en zodoende de ziektes in Mekka zou vermijden. Aangezien zijn moeder er geen bezwaren tegen had, nam Halima hem mee terug en was daardoor heel gelukkig.

Nee, zo is het niet, zei zijn moeder, zeg eens eerlijk wat er aan de hand is, en ze drong zo lang aan tot ik het vertelde.

Mijn zoontje wacht een grote toekomst. Zal ik je vertellen wat er met hem is? Toen ik zwager was zag ik een licht van mij uitgaan , zo helder dat ik de burchten van Boesra in Syrie kon zien.

Verder heb ik nooit een zwangerschap gezien die zo gemakkeljik was als deze. En bij de geboorte zette hij zijn handen op de grond en tilde hij zijn hoofd op naar de hemel. Laat hem nu hier en ga gerust naar huis! Deze gebeurtenis is het openscheuren van zijn borst. Het vond als volgt plaats.

Jibriel legde hem op de grond en opende zijn borst, pakte zijn hart, haalde een bloedprop eruit en zei: dit was het aandeel van de duivel in je. De engel Jibriel waste het hart met zamzam-water in een gouden kom. Hij herstelde het hart en plaatste het weer terug op zijn plek. Daarna kwam hij aangelopen met een bleek gezicht. Anas voegde hieraan toe: ik kon de littekens in zijn borst zien.

Hierover is het volgende vers uit de Koran bekend: "Hebben Wij uw borst niet voor u verruimd? En uw last niet van u weggenomen? Die uw rug bezwaarde? Daarna ging hij samen met zijn moeder naar Medina, waar zijn vader en ooms van zijn opa, de zoons van Uday Ibn An-nadjaar, begraven lagen.

De schoonvader van zijn moeder, Abdulmuttalib, en haar bediende, Oum Ayman, gingen ook mee. Zij verbleven daar gedurende een maand en keerden terug. Aldaar werd zij begraven. Deze gebeurtenis was pijnlijk en had veel invloed op hem. Hij behandelde hem beter dan zijn eigen kinderen.

Hij had veel respect voor hem en trok hem daarom voor op zijn eigen kinderen. Hij was vrijgevig voor hem, hij mocht op zijn eigen bed gaan zitten terwijl andere kinderen het niet mochten. Hij aaide zijn rug en wat de profeet ook deed, het maakte zijn opa blij. Hij was er van overtuigd dat hij een bijzondere positie zou hebben in de toekomst. De naam van de monnik was Bahira.

De mensen vroegen: hoe weet u dat? Ik herken hem door het teken onderaan zijn schouder dat op een appel lijkt en er is over hem verteld in onze boeken. Abutalib heeft hem toen onmiddellijk naar Mekka teruggebracht. Zij besteedde haar geld uit aan handelaren om daarmee handel te drijven tegen commissie.

Zij beloofde hem een hogere vergoeding dan wat zij aan anderen gaf. Haar geld werd gezegend en verrijkt, hetgeen op deze manier nooit eerder had plaatsgevonden. Hij keerde daarop terug naar Mekka en gaf het aan hem toevertrouwde geld en goederen terug. Maysarah vertelde haar ook wat hij allemaal zag van zijn goede eigenschappen, zijn prachtige karakter en wonderen zoals de aanwezigheid van de schaduwen van twee engelen als het warm was.

Khadija voelde zich tot hem aangetrokken en stuurde een van haar vriendinnen naar hem toe om te laten weten dat zij graag met hem zou willen trouwen. Bij de huwelijksplechtigheden was een aantal vooraanstaanden van Banu Haashim en Quraish aanwezig en de bruidsschat bedroeg twintig Bakrah of misschien ook zes.

Zijn oom Abutalib hield de huwelijkstoespraak; hij uitte zijn lofbetuiging aan Allah en verheerlijkte Hem. Hij noemde daarna het huwelijksverklaring en maakte de bruidsschat bekend. Dit huwelijk vond twee maanden en een paar dagen na zijn terugreis uit het Shaam-gebied plaats. Met hem werd ze ook werkelijk gelukkig. Aangezien de muren al eerder waren beschadigd door een brand, vonden de mensen van Quraish het noodzakelijk om ze te herbouwen.

Zij besloten daarop om de bouw alleen te financieren met het eerlijk verdiende geld, dus niet het geld van de bruidschat van een prostituee, het geld afkomstig van renteheffingen of dat ten onrechte afgenomen was van een ander.

Zij volgden hem hierin totdat ze de fundamenten van Ibrahiem bereikten. De vooraanstaanden droegen de stenen op hun schouders. Een Romeinse bouwer, wiens naam Baaqum was, was verantwoordelijk voor de bouw. Dit deel wordt de "Alhajar wal-hutaim" genoemd.

LA ESCATOLOGIA MUSULMANA EN LA DIVINA COMMEDIA PDF

Mohammed (biografie)

Mohammed biografie Mohammed ca. Ibn Hisham is de eerste die een gebundelde uitgave het licht heeft doen zien eerste helft 9de eeuw. Net als bij de reconstructie van het leven van Jezus valt het niet mee om bij deze bronnen onderscheid te maken tussen feiten en de gelovige interpretatie daarvan. In tegenstelling tot wat men denkt, bevat de koran namelijk bijzonder weinig biografische notities. Ze is gebaseerd op latere overlevering. Het standaardverhaal Mohammed werd geboren omstreeks in Mekka. Hij was lid van de Hasjim-clan, de grootste binnen de Quraisj-stam, waar alle Mekkanen deel van uitmaakten.

DIECINUEVE MINUTOS JODI PICOULT PDF

Perzische miniatuur uit de 16e eeuw. Mohammed komt met Buraq , een hemels dier, aan in de hemel. Zijn gezicht is niet afgebeeld. Jeugd Zie ook Stamboom van Mohammed Verschillende gedichten uit de klassieke Arabische literatuur ondersteunen de traditionele visie, dat de afstamming van Mohammed van de stam van Haashim , een verarmde substam van de Qoeraisj is. De stam Qoeraisj komt voort uit het volk van Adnaan dat af zou stammen van Kedar , [bron? Over zijn vader Abdallah "dienaar van God" , die vlak voor de geboorte van Mohammed gestorven zou zijn, is weinig bekend. Zijn grootvader van vaders zijde wordt Abd al-Moettalib genoemd.

CROSMAN 760 PUMPMASTER MANUAL PDF

.

Related Articles